Estatuts

PLATAFORMA CATALANA DE SUPORT AL LOBBY EUROPEU DE DONES

ARTICLE PRIMER. DENOMINACIÓ

Es constitueix una coordinadora d’associacions de dones, sense ànim de lucre, que es denominarà PLATAFORMA CATALANA DE SUPORT AL LOBBY EUROPEU DE DONES, la qual es regularà per els presents estatuts i per la Llei d’Associacions 7/97, del 18 de juny, i les demés disposicions concordants.

ARTICLE SEGON. DE LES FINALITATS I LES COMPETÈNCIES DE LA PLATAFORMA

(Clicar pestanya Objectius, dins de Qui Som)

ARTICLE TERCER. DOMICILI

S’estableix com a domicili social de la Plataforma, el c/ Rambla Catalunya 10 pis Pral. de Barcelona. ( El domicili pot ser modificat en qualsevol moment per la Comissió Permanent.)

ARTICLE QUART. ÀMBIT TERRITORIAL

El seu àmbit d’actuació serà el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

ARTICLE CINQUÈ. DE LES ASSOCIACIONS MEMBRE

Podran ser sòcies de ple dret de la Plataforma:

1. Les Associacions de Dones, Federacions o seccions de Dones que compleixin els següents requisits:

 a) Estar reconegudes legalment com a tal, que tinguin implantació i organització pròpies.

b) Que tinguin reconeguts estatutàriament autonomia funcional, organització i govern propis per els assumptes específicament de Dona.

c) Presentar per escrit la sol·licitud d’admissió, amb una antelació de com a mínim 15 dies a la celebració d’una Assemblea General.

d) Compromís estatutari de la ONG amb el principi constitucional de no discriminació per raó de sexe i adhesió a les finalitats i objectius d’aquesta Plataforma, definits en els presents Estatuts.

e) estar present en l’Assemblea on es sotmet la seva petició.

f) Ser avalada per dues organitzacions de la Plataforma i acceptada, en votació, per majoria simple, per l’Assemblea General.

2. Tindran la consideració de sòcies fundadores, les organitzacions constituents i aquelles altres que, complint els requisits d’admissió, s’adhereixin a la Plataforma en els trenta dies posteriors a l’assemblea constituent.

ARTICLE SISÈ. DRET DE LES ASSOCIACIONS MEMBRE

6.1 Participar en l’assemblea amb el número de delegades que els correspongui, tenint el dret d’escollir i ser escollides per els òrgans de la Plataforma, amb dret a veu i vot en tots els òrgans dels que formen part.

6.2 Participar en les activitats de la Plataforma.

6.3 Tenir accés a la documentació, a la informació, i a conèixer la gestió econòmica i administrativa de la Plataforma.

ARTICLE SETÈ. OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS MEMBRE

7.1 Assistir a les Assemblees Generals.

7.2 Complir els acords adoptats per els òrgans de govern, d’acord amb el previst en els següents estatuts.

7.3. Satisfer les quotes que puguin establir-se per l’Assemblea General.

7.4. Desenvolupar les funcions i assumir els càrrecs que els siguin encomanats o per els que siguin assignades o nomenades per l’Assemblea General.

7.5 Participar en les activitats que organitzi la Plataforma.

ARTICLE VUITÈ. PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE

8.1. La condició d’Associació Membre es perdrà:

a) Per dissolució de l’Associació.

b) Per impagament injustificat de les quotes establertes per un període d’un any.

c) Per decisió de l’Associació.

d) Per incompliment dels Estatuts.

e) Per no assistir injustificadament a les activitats que organitzi la Plataforma per un període superior a sis mesos.

8.2. La Comissió Permanent es competent per instruir expedient a una sòcia que incorri en algun dels casos b) d) i e) de l’apartat anterior, garantint el dret d’audiència a la sòcia presumptament infractora. La proposta de la Comissió Permanent d’expulsar a una organització membre serà sotmesa a l’aprovació de l’Assemblea i prosperarà en el cas que assoleixi dos terços dels vots acreditats en aquesta.

ARTICLE NOVÈ. DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ DE LA PLATAFORMA

Els òrgans de la Plataforma seran,

  • – L’Assemblea General
  • – La Comissió Permanent

ARTICLE DESÈ. DE L’ASSEMBLEA GENERAL

10.1 L’Assemblea General és l’òrgan de suprem de la Plataforma.

10.2 Seran competències exclusives de l’Assemblea General:

a) qualsevol modificació estatutària

b) el nomenament i destitució de la comissió permanent

c) l’establiment de quotes anuals de la Plataforma

d) controlar la gestió de la Comissió Permanent

e) l’aprovació dels comptes i pressupostos de la Plataforma

f) aprovar l’admissió i exclusió de les ONGs membres de la Plataforma

g) crear els grups de treball que consideri oportú

h) decidir la inclusió dels punts de l’Ordre del Dia que es creguin convenients de la pròxima Assemblea General

i) dissolució de la Plataforma

ARTICLE ONZÈ. COMPOSICIÓ DE L’ASSEMBLEA

L’Assemblea General estarà integrada per les delegades que a cada associació membre li correspongui segons els presents estatuts i les integrants de la Comissió Permanent.

Cada organització integrant tindrà el dret de designar dues delegades per concórrer a l’Assemblea General.

ARTICLE DOTZÈ. MESA DE L’ASSEMBLEA

La Mesa de l’Assemblea estarà composta per les integrants de la Comissió Permanent. Presidirà la Presidenta de la Plataforma i serà la Secretària, la Secretària de la Plataforma, o aquelles persones en qui aquestes deleguin.

En cas d’eleccions a càrrecs, s’elegirà una mesa electoral composta per les delegades de major edat i les delegades de menor edat, sempre i quan cap d’elles sigui candidata.

ARTICLE TRETZÈ. CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA I ORDRE DEL DIA.

13.1. L’Assemblea pot reunir-se amb caràcter ordinari o extraordinari.

13.2. L’Assemblea es reunirà ordinàriament una vegada cada sis mesos.

13.3. L’Assemblea extraordinària es reunirà, convocada per la presidenta, a proposta de la Comissió Permanent, o quan ho sol·liciti, amb exposició dels temes a tractar, 1/3 part de les associacions membre.

13.4. La convocatòria de l’Assemblea Extraordinària es realitzarà amb quinze dies d’antelació com a mínim.

13.5. La convocatòria de l’Assemblea es realitzarà mitjançant citació, per escrit, a cada associació membre, amb el corresponent ordre del dia.

13.6. L’ordre del dia és fixat per la Presidenta, escoltada la Comissió Permanent.

13.7. La documentació necessària per l’Assemblea s’ha de remetre a les Associació membre amb una antelació no inferior a quinze dies.

ARTICLE CATORZÈ. QUÒRUM 

L’Assemblea quedarà constituïda en primera convocatòria quan estiguin presents la meitat més una de les Associacions membre. En segona convocatòria, existirà quòrum qualsevol que sigui el número d’Associacions existents. Entre la primera i la segona convocatòria existirà, com a mínim, trenta minuts.

Les Associacions membre hauran de comunicar a la secretaria de la Plataforma el nombre i cognoms de les sòcies que la van a representar abans de la celebració de l’Assemblea.

ARTICLE QUINZÈ. ADOPCIÓ D’ACORDS

Els acords seran adoptats quan obtinguin la meitat més un dels vots emesos en primera votació. En segona votació serà suficient la majoria simple. De produir-se un empat es repetirà la votació.

ARTICLE SETZÈ. ACTES

La Secretària de la Plataforma aixecarà acta de cada sessió de l’Assemblea en la que hi figuraran els acords adoptats i totes les circumstàncies que resultin procedents per el fidel reflex de les sessions.

Per validar els acords serà necessària l’aprovació de l’acta en l’Assemblea posterior i, per tant, totes les entitats comptaran prèviament amb una còpia de la mateixa. Els acords adoptats es plasmaran en un llibre d’actes, firmat per la Secretaria amb el vist i plau de la Presidenta. Aquest llibre estarà a disposició de les sòcies que desitgin veure’l.

Una vegada aprovats, els acords obliguen a les sòcies, inclòs a les absents dissidents ans en els casos que siguin recorreguts i anul·lats o suspesos legalment.

ARTICLE DISSETÈ. ELECCIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

17.1. Els càrrecs de Presidenta, Vice-presidenta 1ª i 2ª, Secretària, Tresorera i Vocal de la Comissió Permanent son elegits per sufragi universal, directe i secret, per i entre les delegades amb dret a vot de l’Assemblea.

Durant el període des de la constitució fins les primeres eleccions, la Comissió Permanent està integrada per una dona delegada per cadascuna de les organitzacions que constitueixen la Plataforma i els càrrecs s’elegiran per votació de les seves membres. Aquest període tindrà una duració de dos anys.

A partir del primer període la Comissió es renovarà cada dos anys.

a) Les candidatures podran presentar-se fins quinze dies abans de la celebració de l’Assemblea, especificant el càrrec al que aspira cada persona i d’acord amb el calendari electoral prèviament consensuat entre les membres de la Comissió Permanent i les representants de les Associacions que integren la Plataforma.

b) A l’escrit de presentació de candidatures s’haurà d’especificar el programa electoral.

c) La Comissió Permanent procedirà a enviar, amb com a mínim tretze dies d’antelació, les diferents candidatures a les Associacions membre.

d) Les butlletes de votació seran distribuïdes per la Mesa Electoral elegida a l’efecte, a l’inici de l’Assemblea.

e) Resultarà elegida la candidatura que hagi obtingut majoria absoluta de vots vàlidament emesos i, en segona, aquella que obtingui major nombre de vots vàlidament emesos.

f) L’Assemblea podrà promoure la dimissió total o parcial de la Comissió Permanent. En el primer cas, serà necessari majoria simple de les membres de l’Assemblea, en el segon cas seran necessàries les 2/3 parts de l’Assemblea, perquè la petició de dimissió prosperi.

17.2. En cas que per absència, malaltia o vacant, una integrant de la Comissió Permanent causi baixa, serà substituïda en la següent Assemblea General.

17.3. Quan una delegada de qualsevol entitat membre de ple dret és elegida per formar part de la Comissió Permanent, cessa automàticament en la seva funció de delegada i el seu lloc es cobert per una altra persona de l’entitat membre a la que pertany.

17.4. Les integrants de la Comissió Permanent han de pertànyer a entitats membres diferents.

ARTICLE DIVUITÈ. DE LA COMISSIÓ PERMANENT

La Comissió Permanent és l’Òrgan al que li correspon la gestió i representació de la Plataforma en totes aquelles matèries que no siguin d’exclusiva competència de l’Assemblea General.

La Comissió Permanent estarà constituïda per: Presidenta, dos Vice-presidentes, una Secretària, una Tresorera i quatre Vocals.

Els càrrecs de la Comissió Permanent seran elegits per l’Assemblea, podent ser reelegides al final del mandat.

Es reunirà una vegada al mes, quan així ho disposi la Presidenta de la Plataforma o ho sol·licitin tres membres de la Comissió Permanent.

Els acords s’adoptaran per majoria de vots de les membres presents, no podent delegar-se el vot.

18.1. COMPETÈNCIES.- Son competències de la Comissió Permanent totes les relatives a la gestió, administració i representació de la Plataforma, que no siguin exclusives de l’Assemblea General.

18.2. Correspon a la Presidència convocar i presidir les Assemblees Generals i les sessions de la Comissió Permanent, confeccionar l’ordre del dia de les sessions i assegurar el compliment dels acords adoptats. Adoptar les mesures que consideri de caràcter urgent per el bon govern, règim i administració de la Plataforma, informant a la Comissió Permanent en la Reunió més immediata. Tanmateix, li correspondrà representar a la Plataforma.

La Presidenta està facultada per rebre subvencions o donacions a favor de la Plataforma i per obrir comptes corrents bancaris conjuntament amb la Tresorera i la Secretària.

La disposició de comptes bancaris haurà de realitzar-se sempre amb la firma mancomunada de dues de les tres titulars.

18.3. Les mateixes funcions tindran les Vice-presidentes en cas d’absència de la Presidenta.

18.4. Correspon a la Secretària aixecar acta de les sessions de l’Assemblea i de les reunions de la Comissió Permanent, així com donar fe dels acords adoptats.

Rebre i donar compte a la Presidenta de totes les sol·licituds i comunicacions que es remetin a la Plataforma.

18.5. Correspon a la Tresorera custodiar els fons de la Plataforma.

Pagar els lliuraments que autoritzi la Presidenta.

Informar periòdicament a la Comissió Permanent de la situació econòmica de la Plataforma.

Redactar l’esborrany del Pressupost i la Memòria que la Comissió Permanent ha de presentar a l’aprovació de l’Assemblea.

Ingressar i retirar fons dels comptes bancaris, conjuntament amb la Presidenta.

Aixecar inventari minuciós dels bens de la Plataforma.

Controlar la comptabilitat i verificar la caixa.

18.6. Correspon a les Vocals la funció per la que han sigut elegides per l’Assemblea General.

ARTICLE DINOVÈ. PATRIMONI FUNDACIONAL

Els ingressos de l’Associació estaran constituïts per les quotes de les sòcies, si així s’acordés, per subvencions i donacions que pugui rebre la Plataforma, i el rendiment dels seus bens i activitats.

En la data de constitució de la Plataforma, aquesta no té patrimoni.

ARTICLE VINTÈ. DE LA DISSOLUCIÓ DE LA PLATAFORMA

En cas de dissolució de l’Associació serà funció de la Comissió Permanent la realització de tots els tràmits pertinents, en aquest cas el patrimoni net existent serà destinat a les organitzacions que tinguin com objectiu la defensa dels drets de les dones.

Barcelona,  setembre del dos mil sis.

————————————–

ACTA FUNDACIONAL

A Barcelona, a sis de setembre del dos mil, sent les vint hores, es reuneixen les organitzacions de dones que es relacionen a continuació, representades en aquest acte per les persones que, així mateix, s’enumeren,

– ASSOCIACIÓ DE DONES PERODISTES DE CATALUNYA, representada per Montserrat  Minobis Puntonet.

– XARXA EUROPEA DE DONES PERIODISTES, representada per Alicia Oliver Rojo.

– ASSOCIACIÓ DONA, COMERÇ JUST I CONSUM RESPONSABLE, representada per Àngels Pujol Jiménez.

– CENTRE D’ANÀLISI I PROGRAMES SANITARIS, DONA, SALUT I QUALITAT DE VIDA (CAPS), representada per Maria Morón Martín.

– ASSOCIACIÓ DONA I DRETS, representada per Mª Teresa Suils Sarrablo.

– FEDERACIÓ DE DONES PER LA IGUALTAT, representada per Lucia Solís Cardoso.

– ASSOCIACIÓ DE DONES PER LA REINSERCIÓ LABORAL – SURT-, representada per Dolors Cruells Mercadé.

– RED EUROPEA DE DIÀLEG SOCIAL, representada per Rosa Maria Fernàndez Sansa.

– ASSOCIACIÓ DE SUPORT AL LOBBY DE DONES DE CATALUNYA, representada per Francesca Martín Vigil.

Obert l’acte i després de vàries intervencions acorden,

1r.- Constituir una coordinadora d’ONGs de dones denominada PLATAFORMA CATALANA DE APOYO AL LOBBY EUROPEO DE MUJERES.

2n.- Aprovar els estatuts per els quals es regirà.

3r.- Elegir la Comissió Permanent, la composició de la qual és la següent,

– PRESIDENTA:                        FRANCESCA MARTÍN VIGIL

– VICE-PRESIDENTA 1ª:         ALÍCIA OLIVER ROJO

– VICE-PRESIDENTA 2ª:         DOLORS CRUELLS MERCADÉ

– SECRETÀRIA:                        Mª TERESA SUILS SARRABLO

– TRESORERA:                         ÀNGELS PUJOL JIMÉNEZ

– VOCAL 1ª:                               MARIA MORÓN MARTÍN

– VOCAL 2ª:                               MARTA MAS PERULLES

– VOCAL 3ª:                               MONTSERRAT MINOBIS PUNTONET

– VOCAL 4ª:                               ROSA Mª FERNÀNDEZ SANSA

4rt.- Sol·licitar la incorporació de la Plataforma, com a membre de ple dret, en la Coordinadora Estatal de Suport al Lobby Europeu de Dones.

Sense més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió i firmen totes les assistents en prova de conformitat, en lloc i data indicats a l’encapçalament.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s